– –  De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien – –

Het herroepingsrecht is  niet van toepassing op goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Onze goederen zijn niet alleen gepersonaliseerd (drukken van eigen ontwerp), maar ook op maat gemaakt (overeenkomstig de meegedeelde afmetingen, prijs per meter). U kan de goederen dus niet terugsturen.

Algemene Voorwaarden
(Laatste aanpassing op 12 april 2013)

Wij danken u voor uw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.Digitex.be, hierna “de Webshop” of “Website”, eigendom van en beheerd door de bvba Digitex, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Serpentstraat 100, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 898.898.802, hierna “wij” of “Digitex”.

Lees aandachtig deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, de aankoop van goederen in onze Webshop en het ter beschikking stellen voor gebruik van ontwerpen of designs in onze Webshop. Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 4 luiken:

I.      Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

II.     Algemene Verkoopsvoorwaarden

III.   Gebruiksvoorwaarden voor ontwerpers die hun ontwerp aanbieden aan andere gebruikers via de Webshop

IV.   Algemene bepalingen

Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Algemene Voorwaarden en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw bezoek aan de Website, uw aanmelding voor een account, het plaatsen van bestellingen en het uploaden van ontwerpen of designs en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 

I.               Algemene Verkoopsvoorwaarden

1.              Toepasselijkheid & voorwaarden

1.1.         Onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan u als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) of als professioneel (iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die, uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

1.2.         Wij leveren wereldwijd.  Hou er wel rekening mee dat bij verzendingen naar het buitenland lokale douane autoriteiten extra taksen kunnen heffen.

1.3.         Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn.  Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

1.4.         In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, behouden we ons het recht voor om bestelling te schrappen, onverminderd ons recht om de schade op u te verhalen.

1.5.         Voordat een overeenkomst tussen ons tot stand komt, brengen we de tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden duidelijk onder uw aandacht en vragen we u ze te aanvaarden.  Als we u onze algemene voorwaarden om één of andere reden niet kunnen tonen, kan u hiervan bij ons een kopie of inzage krijgen door middel van een e-mail.

1.6.         Als u online bestelt, bezorgen we u bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kan opslaan of afdrukken.  We raden u overigens aan om dit altijd te doen.

1.7.         Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan u altijd de meest voordelige tekst in u voordeel inroepen.

1.8.         Algemene voorwaarden die u hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ons is ingestemd.

 

2.              Ons aanbod en uw bestelling

2.1.         Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2.2.         We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om u alsnog te leveren.

U bent er zich evenwel van bewust en gaat ermee akkoord dat de kleuren op uw scherm of enige andere drager mogelijks niet overeen kunnen stemmen met de prints op de stof, alsook dat er tussen de verschillende kwaliteiten stof of tussen de verschillende bestellingen onderling kleurverschillen kunnen bestaan.

Wij garanderen geen constante in kleuren aangezien de basisstoffen, de gebruikte kleurstoffen, inkten, atmosferische condities en andere omgevingscondities kunnen variëren en mogelijks een invloed hebben op de productie en hun uiteindelijke kleurresultaat, het aanvoelen van het weefsel, lichtechtheden, wasechtheden, chloor-, zuren- en enig andere kwaliteitsreferentie.

2.3.         Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we uw bestelling bevestigen per mail en zodra we voor uw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro alsook betalingen via Paypall. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  Indien u een professionele verkoper bent en op factuur koopt, is uw bestelling compleet en de overeenkomst tussen ons definitief bindend, zodra wij uw bestelling bevestigen.

2.4.         In bepaalde gevallen kunnen we beslissen om na te gaan of u aan uw betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en of er andere redenen zijn waarom we liever niet aan u zouden leveren.  Als we op grond van dit onderzoek goede redenen hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen we uw bestelling weigeren of er extra voorwaarden aan verbinden.  In dat geval zeggen we er altijd bij waarom we dat doen.

2.5.         Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet u eerst een account aanmaken waarbij u uw contactgegevens invult. Vervolgens kan u ofwel uw eigen design of ontwerp uploaden via uw account ofwel kan u een design of ontwerp kiezen dat door andere gebruikers van onze website wordt aangeboden op onze Website. U dient dan ook een keuze te maken uit de verschillende soorten textiel die worden aangeboden en de gewenste afmetingen doorgeven. Daarna kiest u de wijze van levering en het leveringsadres. In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze Algemene Voorwaarden en bevestigt u uw betaling. Als u deze aanvaardt, is de aankoop definitief.

3.              Geen herroepingsrecht voor consumenten

 Als u goederen bij ons koopt als particulier en voor privégebruik, heeft u op basis van artikel 47 §4 2° Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming geen herroepingsrecht.  Het herroepingsrecht is inderdaad niet van toepassing op goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Onze goederen zijn niet alleen gepersonaliseerd (drukken van eigen ontwerp), maar ook op maat gemaakt (overeenkomstig de meegedeelde afmetingen, prijs per meter). U kan de goederen dus niet terugsturen binnen 14 dagen. Wij vermelden dit expliciet op onze Website bij ons aanbod.

3.1.         Voor professionele kopers geldt eveneens geen herroepingsrecht.

4.              De prijs

4.1.         Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

4.2.         De aangeduide prijzen zijn in euro inclusief 21% BTW.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat u uw aankoop definitief plaatst. Bij verzendingen naar het buitenland kunnen lokale douane autoriteiten extra taksen heffen. Deze accijnzen vallen buiten onze controle en vallen volledig voor uw rekening.

4.3.         Voor professionele kopers vermelden we ook telkens de aankoopprijs exclusief BTW met een aparte vermelding van het BTW-bedrag.

4.4.         Onze prijzen kunnen naar goeddunken gewijzigd worden, maar de prijs die we voor u hanteren is deze die op onze Website geafficheerd stond op het moment van uw bestelling.

 

5.              Betaling

5.1.         Tenzij we anders met u overeengekomen zijn, aanvaarden we voor particulieren en professionele kopers alleen vooruitbetaling via onze Website.

6.              Conformiteit en garantie

6.1.         Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product (ref. Naar Art I 2.2). Wij garanderen u natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van uw bestelling bestaande wetten.

6.2.         Als u koopt als consument, beschikt u over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die u bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Tijdens de eerste zes maanden, kan u sowieso een beroep doen op de garantie.  Daarna moet u eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan.

6.3.         Om een beroep te doen op een garantie, moet u als consument uw aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed.  Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

6.4.         Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of wasinstructies, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik, allergische reacties of verdraagbaarheid van de producten, schade te wijten aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.

6.5.         De garantie op onze goederen beperkt zich tot de waarborg aan consumenten voor verborgen gebreken en de garantie bij consumentenkoop zoals hierboven uiteengezet, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Ten aanzien van professionele kopers, staan we enkel in voor schade die het gevolg is van eigen opzet en niet voor schade die het gevolg is van een zware fout begaan door ons, noch voor opzet of een zware fout van onze aangestelde in de uitvoering van de overeenkomst.
We zijn in geen geval aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door u geleden.

6.6.         Onze aansprakelijkheid is ten aanzien van professionele kopers in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de bestelling. Deze kan niet worden ingeroepen of in twijfel gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen.

7.              Levering en uitvoering

7.1.         Alle goederen worden geleverd op het door u bij uw bestelling aangegeven adres.

7.2.         De bestelde goederen worden aangeboden op uw leveringsadres binnen maximaal 30 dagen.  Wij informeren u over de leveringstermijn in uw bestellingsbevestiging.  Vertragingen in levering door fouten in het door u opgegeven adres, kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding of compensatie.

7.3.         Verzendingskosten kunnen zonder voorgaande mededeling gewijzigd worden.

7.4.         Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij u altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen en u bent een consument, dan kan u kosteloos afzien van uw bestelling.  In dat geval betalen wij u uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.  Ten aanzien van professionelen zijn alle leveringstermijnen, inclusief deze in artikel 7.2. louter indicatief en niet-bindend.

7.5.         Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. U hoeft zich dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.

7.6.         Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, moet u dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 8 dagen melden per mail op info@designontextile.com en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

Als we binnen 8 dagen na de levering geen kennisgeving van u ontvangen, dan wordt u geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die wij hebben aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat u ze niet ontvangen heeft.

 

8.              Overmacht

8.1.         In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2.         Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

 

9.              Intellectuele eigendom

9.1.         U garandeert ons dat u de eigenaar bent van de toegestuurde ontwerpen of designs, foto’s en informatie alsook dat u met het toegestuurde materiaal geen inbreuk pleegt op de (intellectuele) eigendomsrechten, handelsnamen, portretrechten of privacy van derden

De ontwerpen of designs die u laat drukken of aan andere gebruikers aanbiedt via onze Website zijn bijgevolg uw (intellectuele) eigendom en blijven onder uw controle. Door deze te uploaden, geeft u ons een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, kosteloze en wereldwijde gebruikslicentie op de ontwerpen of designs.

Indien zou blijken dat door u toegestuurde ontwerpen of designs een inbreuk maken op andermans (intellectuele) eigendomsrechten, handelsnamen, portretrechten of privacy van derden zal u ons vrijwaren voor alle schade die wij naar aanleiding van die inbreuk(en) zouden lijden.

 

10.           Klachtenregeling en geschillen

10.1.      We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als u toch klachten zou hebben over onze diensten of goederen, kan u hiervoor beroep doen op de klachtenprocedure die op onze Website beschreven is.  We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

10.2.      Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde in België bevoegd.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl .
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr

 

II.              Algemene Gebruiksvoorwaarden Website

 1.              Opzet van de Website

1.1.         Onze Website is een geautomatiseerde webshop waar u als consument of professioneel ontwerpen of designs kan laten drukken op textiel. Het uploaden, verwerken en laten drukken van een ontwerp of design gebeurt automatisch. U krijgt telkens de keuze uit enkele basisstoffen en kan zelf het formaat kiezen (minstens 1 meter, met uitzondering van A4 en A3 samples).

Het ontwerp of design wordt door uzelf aangebracht en dus door uzelf gekozen (al dan niet ook zelf ontworpen) en wordt geüpload via uw account die u moet aanmaken op onze Webshop. Het is uiteraard niet toegestaan om ontwerpen of designs waarvan u niet over de (intellectuele) eigendomsrechten beschikt toe te sturen. Wij kunnen niet nagaan of de ontvangen ontwerpen een inbreuk maken op andermans (intellectuele) eigendomsrechten maken en wijzen hier dan ook elke aansprakelijkheid voor af. Wanneer u een ontwerp of design uploadt, garandeert u dat u over de (intellectuele) eigendomsrechten beschikt en aanvaardt u dat u hiervoor uitsluitend aansprakelijk bent

1.2.         Daarnaast bieden wij u ook de mogelijkheid om de geüploade designs of ontwerpen die u zelf ontworpen en heeft en waarvan u ons garandeert de exclusieve eigenaar te zijn, aan de andere gebruikers ter beschikking te stellen voor gebruik in een aparte afdeling van onze Webshop. In ruil hiervoor krijgt u 10% commissie op de verkoopprijs van het textiel gedrukt met uw ontwerp of design.

1.3.         Naast de designs of ontwerpen die u zelf kiest en uploadt, kan u dus ook designs of ontwerpen selecteren van andere gebruikers die deze via onze Webshop ter beschikking stellen. U betaalt dan 10% meer op de meter prijs dan wanneer u uw eigen ontwerp of design drukt.

1.4.         Ten slotte kunnen wij uw ontwerpen aanbieden aan modehuizen, die vaak op zoek zijn naar nieuwe originele ontwerpen voor hun collectie. Hierbij treden wij op als bemiddelaar en is onze rol beperkt tot het in contact brengen van u met die modehuizen.

2.              Toepasselijkheid en bindende kracht

2.1.         Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, zowel op consultaties van de inhoud ervan als op het aanmaken van een account, het plaatsen van bestellingen en uploaden van ontwerpen of designs.

2.2.         U verklaart door uw bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3.              Gebruikers

3.1.  Het bezoeken van de Website en het aanmaken van een account is gratis. Het laten afdrukken van ontwerpen of designs op textiel is betalend.

Wij behouden ons het recht voor om uw account eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten en u de toegang tot onze Website te weigeren, behoudens een eventuele rechtsvervolging, wanneer u de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

3.2.  U garandeert bij aanvaarding van huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden de volle leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. Wij behouden ons het recht voor om elke account die blijkt toe te behoren aan een minderjarige eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten tenzij de schriftelijke toestemming van de ouders of voogd kan worden voorgelegd.

4.              Het aanmaken van een account

4.1.         Om bestellingen te kunnen plaatsen op onze Webshop en ontwerpen of designs ter beschikking te stellen aan andere gebruikers via onze Webshop, dient u een account aan te maken door uw persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

 4.2.         Het is u niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

 4.3.         Met het aanmelding verklaart u zich akkoord met de huidige Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van onze Website.

 4.4.         Wij behouden ons het recht voor om uw aanmelding al dan niet te aanvaarden. U aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • U verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • U tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • U maakt gebruik van andermans identiteit;
 • U komt één of meerdere in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of wij kunnen redelijkerwijze aannemen dat u een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat uw aanmelding niet aanvaard kan worden.

4.5.         Vanaf het ogenblik dat uw aanmelding compleet is, ontvangt u een bevestigingse-mail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van uw account.

5.              Het uploaden van eigen ontwerpen of designs via uw account

5.1.         Door het uploaden van uw bestanden m.b.t. uw design of ontwerp dat u wenst te laten drukken op textiel of dat u via uw persoonlijke pagina verbonden aan uw account wilt aanbieden aan andere gebruikers verklaart u dat:

 • U alle (intellectuele) eigendomsrechten op het ontwerp of design bezit
 • U ons een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, kosteloze en wereldwijde gebruikslicentie geeft op het ontwerp of design
 • Het ontwerp of design geen inbreuk maakt op de (intellectuele) eigendomsrechten, handelsnamen, portretrechten of privacy van derden
 • Alle individuen wiens afbeelding in het ontwerp of design verwerkt zijn akkoord gaan met de publicatie en verkoop van het ontwerp of design
 • De inhoud van het ontwerp of design niet in strijd is met de geldende Belgische wetgeving, niet vulgair, intimiderend, dreigend, lasterlijk, haatdragend, racistisch of op enige andere manier verwerpelijk is

5.2.         Wij kunnen de ontwerpen of designs die werden geüpload en desgevallend de omschrijvingen of teksten en slogans die hierin voorkomen nakijken. Wij behouden ons het recht voor om ontwerpen of designs die als aanstootgevend ervaren (zouden kunnen) worden door onze gebruikers te verwijderen van de Website en/of deze niet te drukken. Ten gevolge hiervan kunnen wij eveneens eenzijdig en zonder enige compensatie beslissen om de desbetreffende accounts te verwijderen.

5.3.         U kan steeds zelf beslissen om de geüploade ontwerpen of designs te verwijderen van onze Website. Eventueel houden wij een kopie van uw ontwerp op een van onze harde schijven als onderdeel van een (geautomatiseerde) routine back-up. Kopies kunnen bijgehouden worden voor zolang wij het nodig achten voor de goede werking van de Website.

 

6.              Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1.         Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van onze Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt te uwer beschikking gesteld zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud van onze Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

6.2.         Wij benadrukken wij niet de eigenaars zijn van de designs en ontwerpen die worden geüpload door onze gebruikers en dat wij hier niet aansprakelijk voor zijn.

Wij garanderen niet dat de geüploade ontwerpen en designs geen inbreuk plegen op  geldende wetten of op de rechten en belangen van bezoekers van onze Website of derden, noch dat deze correct, volledig en up-to-date zijn. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af voor de ontwerpen en designs die werden geüpload door onze gebruikers en die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Indien u de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt of meent dat uw (intellectuele) eigendomsrechten geschonden zijn, dient u ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

Uitsluitend de gebruiker die het ontwerp of design heeft geüpload en geplaatst, is aansprakelijk voor het ontwerp of design en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen. De gebruikers – ontwerpers zullen ons schadeloos stellen en vrijwaren voor elke claim tot schadevergoeding en alle daarmee gepaard gaande kosten uitgaande van bezoekers of derden en die voort vloeit uit een inbreuk op andermans rechten door het geüploade ontwerp of design waarvoor de ontwerper uitsluitend aansprakelijk is.

6.3.         Wij stellen alles in werking om toegang tot onze Website te verlenen 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. Zij geven in geen enkel geval aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

6.4.         De websites waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, worden niet door ons beheerd, gehost of onderhouden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Wij besteden de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar de websites van derden. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze links te allen tijde werken. Wij kunnen evenmin garanderen dat de e-mails die wij u zullen verzenden tijdig en goed toekomen en leesbaar zijn. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de informatie gepubliceerd op de websites van derden. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links of e-mailverkeer, doen wij alles mogelijk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie door ons.

6.5.         U vrijwaart ons tegen elke aanspraak van overheden of derden wegens inbreuken op deze Algemene Voorwaarden van welke aard ook en u zal ons geheel vergoeden voor elke schade die wij zou lijden ingevolge uw optreden.

7.              Goed en veilig gebruik van de Website

U  verbindt er zich toe bij het aanmelden voor een account en bij het gebruik van de Website om:

 • De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Policy van de Website;
 • Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
 • Geen handelingen te verrichten die ons, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
 • Niet ingeschreven te zijn op de Website onder verschillende logins;
 • Persoonsgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn;
 • Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen en geen valse (vennootschaps)naam te gebruiken;
 • Geen wachtwoord of login in te brengen die u niet toebehoort;
 • Er zo goed mogelijk over te waken dat uw wachtwoord en login geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde;
 • Elk niet toegestaan gebruik van uw wachtwoord en login onmiddellijk aan ons te melden;
 • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk aan ons te melden;
 • De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook het wachtwoord en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;
 • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;
 • uw gegevens, uw software en uw informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

 

8.              Intellectuele eigendom

8.1.         Met uitzondering van de ontwerpen of designs die worden geüpload op onze Website door gebruikers waarvan die laatsten eigenaar zijn en blijven, zijn wij de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst.

U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en de dienst.

8.2.         Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden en vragen aan u als gebruiker van deze Website hetzelfde te doen.

Indien u van oordeel bent dat uw intellectuele eigendomsrechten geschonden zijn, dient u ons zo snel mogelijk hiervan per aangetekende brief op de hoogte te brengen. U dient de volgende zaken te vermelden in uw aangetekend schrijven:

–       handtekening van de eigenaar of persoon die optreed in naam de eigenaar van het ontwerp

–       beschrijving van het desbetreffende ontwerp

–       een identificatie van het ontwerp samen met de (beschrijving) link van het ontwerp op onze website zodat we het ontwerp kunnen terugvinden

–       uw contactgegevens en de contactgegevens van de eigenaar van het ontwerp

–       verklaring op eer dat het desbetreffende ontwerp uw eigendom is en er geen geschil lopende is betreffende het eigendomsrecht.

–       Verklaring op eer dat alle vermelde informatie correct zijn en dat u de toestemming heeft van de eigenaar van het ontwerp om te reageren op de schending van het intellectueel eigendomsrecht

Van zodra we alle informatie hieromtrent ontvangen hebben, onderzoeken wij uw klacht en wanneer wij naar best vermogen oordelen dat andermans eigendomsrechten werden geschonden, zullen wij de hyperlink naar het ontwerp en alle materiaal van het desbetreffende ontwerp verwijderen.

III. Gebruiksvoorwaarden voor ontwerpers die hun ontwerp aanbieden aan andere gebruikers via de Webshop

1.              Wij bieden u de mogelijkheid om uw ontwerpen of designs die u heeft geüpload aan te bieden aan andere gebruikers van onze website om ze te laten afdrukken op textiel naar hun keuze. Deze dienst wordt gratis aangeboden aan al onze gebruikers. U kan een ontwerp of design voor gebruik ter beschikking stellen van andere gebruikers via uw persoonlijke pagina waar u pas toegang tot heeft nadat u heeft ingelogd via uw account.

2.              Door uw ontwerpen of designs voor gebruik ter beschikking te stellen via onze Website gaat u akkoord met het volgende:

 • Wij bepalen eenzijdig de verkoopprijs van de prints
 • U krijgt 10 % commissie uitgekeerd op de verkoopprijs van de print.
 • U krijgt geen commissie op de aankoop van uw eigen weefsel. U krijgt wel 10 % korting op de prints met uw eigen ontwerp.
 • U krijgt geen commissie op prints die teruggekeerd zijn en/of terugbetaald
 • De commissie wordt toegevoegd aan uw balans die u kan terugvinden in uw persoonlijke account. Deze balans kan u in mindering brengen bij een volgende bestelling. Aanvraag tot uitbetaling kan pas gebeuren vanaf € 50,00. De uitbetaling gebeurt via een Paypal account één maal per maand. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmaak en onderhoud van een Paypal account.
 • Indien uw account geannuleerd wordt of inactief is gedurende 2 jaar, en we hebben naar best vermogen getracht u te contacteren via de informatie die u ons ter beschikking stelde, kunnen we het bedrag dat op uw balans staat opeisen om de administratieve kosten te dekken die gepaard gaan met de beëindiging van uw account.

3.              Om uw ontwerp of design aan te bieden in onze Webshop, op beurzen of andere evenementen geeft u ons de toestemming om uw ontwerp of design te scalen, af te snijden, te kopiëren en informatie omtrent het ontwerp of u, de ontwerper, wereldwijd verdelen.

Bij het uploaden van uw bestand geeft u ons het recht om wereldwijd u ontwerp of design te verspreiden via verschillende media en te printen op eender welke drager om de verkoop van uw design te promoten. Alle contracten met media- print- en/of communicatiebedrijven m.b.t. een ontwerp of design die werden afgesloten voordat het ontwerp of design werd verwijderd van de Website kunnen niet door ons ongedaan gemaakt worden en bijgevolg aanvaardt u dat wij niet het promotiemateriaal met uw design of ontwerp dat werd verspreid ten gevolge van die contracten kunnen terugroepen of -nemen.

4.              U bent uitsluitend verantwoordelijk om de nodige aangiftes te doen bij de fiscale administraties m.b.t. de inkomsten die u ontvangt uit het aanbieden van uw ontwerpen of designs aan andere gebruikers via onze Website en de verschuldigde belastingen hierop te betalen.

Wij wijzen u er ten slotte op dat wij verplicht zijn om een fiche 281.50 bij te houden voor alle ontwerpers die hun ontwerpen of design aanbieden op onze Website en dit voor verdiensten hoger dan € 125 (wettelijk minimum). Op eenvoudig verzoek van de Belgische controle der belastingen zijn wij verplicht die fiches over te maken.

5.              Wij bieden u eveneens de mogelijkheid om uw designs of ontwerpen te koop aan te bieden bij professionele modehuizen. Hierbij handelen wij enkel als bemiddelaar door u met deze modehuizen in contact te brengen. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor het onderhandelen en afsluiten van een overeenkomst met die modehuizen. Wij komen niet tussenbeide en zijn geen partij in de verhouding tussen u en deze modehuizen, noch aan de eventuele overeenkomst die tussen jullie zou tot stand komen. Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor de geschillen tussen u en de modehuizen, noch voor de inhoud van de uw overeenkomst, noch voor de interpretatie of uitvoering ervan.

Eens de overeenkomst gesloten is tussen u, de ontwerper, en het modehuis en bijgevolg de eigendomsrechten op het ontwerp of design werden overgedragen aan het modehuis, zullen wij het ontwerp of design verwijderen van onze Website. Het is uw verantwoordelijkheid om, na het afsluiten van de overeenkomst met het modehuis, alle (digitale) gegevens m.b.t. het ontwerp op eender welke drager meteen te verwijderen.

 

IV. Algemene bepalingen

1. Aanpassingen
Indien deze Algemene Voorwaarden worden gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek van aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

 

2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde in België zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.

3. Aanvaarding
Door de Website te bezoeken, bestellingen te plaatsen en een account aan te maken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 4. Taal van de Algemene Voorwaarden
De oorspronkelijke taal waarin de huidige Algemene Voorwaarden worden opgesteld is het Nederlands. Er werd een vertaling gemaakt naar het Frans en Engels. In geval van tegenstrijdigheid, verschil of interpretatieproblemen tussen één van deze twee versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang krijgen en als referentie dienen.

5. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Digitex op het volgend adres: bvba Digitex, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Serpentstraat 100, België, info@designontextile.com.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website, brief of per e-mail.